Ingatlankereső

Adatvédelmi szabályzat (preambulum)

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó (székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2 sz., a továbbiakban: adatkezelő) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www.eladobalatoniingatlanok.hu oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az oldalon érdeklődő, vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

A tájékoztató által használt fogalmak:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: a természetes, vagy jogi személy, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárol, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, a törvényi előírásoknak megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, így azt nem jelöl ki.

Az adatkezelés irányelvei:

Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Info törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő:

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó 8200 Veszprém, Viola utca 2 sz.

E-mail: eladohazak@gmail.com |  Tel: 06-30-218-0000

A jelen tájékoztatást az érintett a www.eladobalatoniingatlanok.hu honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b.) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c.) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d.) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

e.) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a https://www.eladobalatoniingatlanok.hu honlapon található, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

A szervereink által automatikusan naplózott információk:

Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A cookie-k használatáról (más néven sütik):

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

Kezelt, tárolt adatok köre:

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából: Név, lakcím, E-mail, Telefonszám, kínált ingatlan címe, szállítási adatok és számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), megrendelt tételek. Az adatok ügyfél kapcsolattartási információk, a rendelés teljesítéséhez szükségesek.

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön. Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok:

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. regisztráció törlése, hírlevélről történő leiratkozás, adatmódosítás), vagy írja meg ilyen jellegű kérelmét ügyfélszolgálatunk e-mail címére.

Azok az ügyfél által nem használt tárolt adatok (pl. belépéshez megadott adatok), amelyek nem szükségesek az ügyfél kapcsolattartáshoz, esetleges garanciális vagy szavatossági ügyintézéshez, maximum 3 év után törlésre kerülnek.

Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

A honlap üzemeltetője:

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó 8200 Veszprém, Viola utca 2. |

E-mail: eladohazak@gmail.com | Tel: 06-30-218-0000

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó 8200 Veszprém, Viola utca 2. sz. tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy mint a honlapot üzemeltető adatkezelőnek minősül, és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja. Észrevételeit az eladohazak@gmail.com e-mail címre küldheti.

Az érintettek jogai:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személyszolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő (8200 Veszprém, Viola utca 2.) hivatalos címére küldött ajánlott levélben vagy elektronikus úton eladohazak@gmail.com terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre vagy email-címre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/679 sz. EU rendelet és Info törvény tartalmazza.

Adatvédelmi incidens (személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a történteket.

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata:

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: http://naih.hu/

Külső linkek vagy hivatkozások:

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, címe:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Internet: https://www.naih.hu/

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Egyéb rendelkezések:

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Adatfeldolgozó:

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó

8200 Veszprém, Viola utca 2 

eladohazak@gmail.com

Tel: 06-30-218-0000

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Telefonszám: + 36 1 789 2 789

Email: support@tarhely.eu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Hatályos, 2019. 09.03.

Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó

Az eladobalatoniingatlanok.hu honlapon megjelenő képek és szöveges információk, az 1999. évi LXXVI. tv. alapján, szerzői jogi védelem alatt álló, önálló szellemi alkotások, melyek jogosulatlan felhasználása törvénybe ütközik, büntető és polgári jogi következményeket von maga után! A fent említett alkotások sokszorosításának, elektronikus ill. nyomtatott úton történő további feldolgozásának jogát kizárólagosan fenntartjuk!

ÓzWeb, 2019.